საქონლის იმპორტი

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [საქონლის იმპორტი]
საქონლის იმპორტი


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

სსდ N

სატვირთო საბაჟო დეკლარაციის ნომერი

ინვოისის N

ინვოისის ნომერი

განბაჟების თარიღი

განბაჟების თარიღი

ინვოისის თარიღი

ინვოისის თარიღი

მომწოდებელი

მომწოდებელი, რომლისგანაც ხორციელდება საქონლის შესყიდვა

მიწოდების პირობა

საქონლის მიწოდების პირობა

ვალუტის კოდი

ვალუტა, რომელშიც ხდება საქონლის შეძენა (ივსება ავტომატურად მომწოდებელზე მითითებული საოპერაციო ვალუტის შესაბამისად)

ვალუტის კურსი

ვალუტის გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაში  (ივსება ავტომატურად მიითებული თარიღისთვის რელევანტური კურსით)

საწყობი

საქონლის მიღების საწყობი

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ჩანართი - საქონელი


ველი

აღწერა

საქონელი

საქონლის დასახელება

ერთეული

ძირითადი ერთეული, რომლითაც ხორციელდება საქონლის იმპორტი

სხვა ერთეულები

აჩვენებს საქონლის რაოდენობას დამატებით ერთეულებში 

რაოდენობა

საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის შესყიდვის ფასი

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

წონა (ბრუტო)

ტვირთის წონა

სხვა ინფორმაცია

ველი დამატებითი ინფორმაციისთვის

საბაჟო მოსაკრებელი

საბაჟო მოსაკრებლის თანხა კონკრეტულ საქონელზე (აღნიშნული ველი დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ თითოეული საქონლისთვის  შეივსება ავტომატურად, ჯამური თანხის პროპორციული გადანწილებით)

იმპორტის გადასახადი

 იმპორტის გადასახადის თანხა კონკრეტულ საქონელზე(აღნიშნული ველი დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ თითოეული საქონლისთვის  შეივსება ავტომატურად, ჯამური თანხის პროპორციული გადანწილებით)

საბაჟო აქციზი

საბაჟო აქციზის თანხა კონკრეტულ საქონელზე (აღნიშნული ველი დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ თითოეული საქონლისთვის  შეივსება ავტომატურად, ჯამური თანხის პროპორციული გადანწილებით)

სხვა საბჟო ხარჯი

დამატებითი საბაჟო ხარჯის თანხა კონკრეტულ საქონელზე (აღნიშნული ველი დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ თითოეული საქონლისთვის  შეივსება ავტომატურად, ჯამური თანხის პროპორციული გადანწილებით)

ჩანართი - დეკლარაციის ჯამური თანხები


ველი

აღწერა

ინვოისის თანხა

ინვოისის თანხა

საბაჟო მოსაკრებელი

საქონლის და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ საზღვრის გადაკვეთისას განხორციელებული სავალდებულო საბაჟო პროცედურებისთვის გადასახდელი თანხა

იმპორტის გადასახადი

საბაჟო ღირებულებაზე განაკვეთის სახით დამატებული არაპირდაპირი  გადასახადის თანხა

საბაჟო აქციზი

საბაჟო აქციზის (აქციზური საქონლის შემთხვევაში) თანხა

საბაჟო დღგ

საქონლის საბაჟო ღირებულებას + საბაჟო გადასახადი + აქციზი * 18%

დამატებითი ხარჯი

დამატებითი ხარჯიგადათვლის ღილაკის საშუალებით ჯამური თანხები გადაითვლება თითოეულ საქონელზე პროპორციულად დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ.
ჩანართი - ზედნადები ხარჯები


ზედნადები ხარჯის დარიცხვა ხდება მხოლოდ დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ. 


ველი

აღწერა

დოკუმენტის N

დოკუმენტის ნომერი

თარიღი

თარიღი

ორგანიზაცია

მომსახურების გამწევი ორგანიზაცია

ფიზიკური პირი

მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირი

თანხა

ხარჯის ღირებულება

კურსი

მომსახურების გამწევ ორგანიზაციაზე მითითებული კურსის გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაში

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

დაკავშირებული თემები


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator