სასწორის ნომენკლატურა

Parent Previous Next


[POS] >> [საცნობარო] >> [სასწორის ნომენკლატურა]
აღნიშნული ფუნქცია საშუალებას იძლევა მოხდეს ნომენკლატურის ექსპორტი პროგრამიდან, სასწორში შესაიმპორტებლად.


ველი

აღწერა

სასწორის ტიპი

სასწორის ტიპი

საწყობი

საწყობი, რომლიდანაც უნდა მოხდეს მონაცემთა ექსპორტი

კატეგორია

დასაექსპორტებელი საქონლის კატეგორია (ეთითება მხოლოდ კონკრეტული კატეგორიის ექსპორტის შემთხვევაში)

ჯგუფი

დასაექსპორტებელი საქონლის ჯგუფი (ეთითება მხოლოდ კონკრეტული ჯგუფის ექსპორტის შემთხვევაში)

ბრენდი

დასაექსპორტებელი საქონლის ბრენდი (ეთითება მხოლოდ კონკრეტული ბრენდის ექსპორტის შემთხვევაში)შენიშვნა: პროგრამიდან მოხდება მხოლოდ ისეთი საქონლის ექსპორტი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator