სისტემის პარამეტრები

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [პარამეტრები] >> [სისტემის პარამეტრები]
ჩანართები:

ჩანართი - ორგანიზაცია


ველი

აღწერა

საიდენტიფიკაციო N

ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი

ელ. დეკლ. სახელი

ელექტრონული დეკლარაციის სახელი

დღგ-ის გადამხდელი

განაპირობებს ორგანიზაციის დღგ-ის სტატუსს

თარიღიდან

ორგანიზაციის დღგ-ის სტატუსის რეგისტრაციის თარიღი

იურიდიული დასახელება

ორგანიზაციის იურიდიული დასახელება

იურიდიული მისამართი

ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი

ფაქტიური დასახელება

ორგანიზაციის დასახელება

ფაქტიური მისამართი

ორგანიზაციის ფაქტიური მისამართი

დირექტორი

ეთითება ორგანიზაციის დირექტორის სახელი და გვარი, თუ გვსურს, რომ მთელ რიგ საბეჭდ ფორმებში დაიბეჭდოს დირექტორის ვინაობა

ტელეფონი

ორგანიზაციის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

ფაქსი

ორგანიზაციის ფაქსის ნომერი

ელ. ფოსტა

ორგანიზაციის ელ. ფოსტა

ვებ-გვერდი

ორგანიზაციის ვებ-გვერდი

საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის საბანკო რეკვიზიტები (ბანკის დასახელება და ანგარიშსწორების ანგარიში)

ლოგო

ორგანიზაციის ლოგო

ბეჭედი

ორგანიზაციის ბეჭედი (აისახება საბეჭდ ფორმებში)

სარეზერვო ასლის აღება


ლიცენზიის გაწერა

ჩანართი - ზოგადი


ველი

აღწერა

უარყოფითი რაოდენობრივი ნაშთის დაშვება

საქონლის არასაკმარისი ნაშთის შემთხვევაში ჩამოწერის საშუალება (რეალიზაცია, მომწოდებელზე დაბრუნება და ა.შ)

შიდა გადაზიდვის დროს გამოიყენოს ტრანზიტული ანგარიში

დასამალია

კოდების ავტომატური სინქრონიზაცია ანგარიშთა გეგმაში

ობიექტებსა და ანგარიშთა გეგმას შორის კოდების ავტომატური სინქრონიზაცია (ხორციელება ობიექტის რედაქტირებისას მყისიერად)

რეალიზაციის შეზღუდვა თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით

რეალიზაციის შეზღუდვა თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით

საქონლის ჩამოწერა ღირებულების გარეშე

საქონლის ჩამოწერა ღირებულების გარეშე

არ დავიბრუნოთ თუ არ მიგვიყიდია


რეალიზაცია განფასების მიხედვით


რეალიზაციაში დამატებითი მომსახურე პერსონალი


სარეზერვო ასლი გადაიწეროს მისამართზე


სავაჭრო წერტილის ერთდროულად რამდენიმე დისტრიბუტორზე მიმაგრება

ერთი და იგივე სავაჭრო წერტილის ერთდროულად რამდენიმე დისტრიბუტორზე მიმაგრების საშუალება


განახლება


ველი

აღწერა

მომხმარებელი


პაროლიანგარიშები ტრანზაქციებში


ველი

აღწერა

რეალიზაციის ტიპი

რეალიზაციის ფინანსური ტრანზაქციის ავტომატურად წარმოების მეთოდი

ჩამოწერის ტიპი


დაბრუნების ტიპი

ჩანართი - სასაქონლო ზედნადებიTab - საბანკო ანგარიშები


ველი

აღწერა

ბანკი

ჩამოშალეთ და დაამატეთ ბანკი, რომელშიც გაქვთ გახსნილი ანგარიში

საბანკო ანგარიშები

ჩაწერეთ ანგარიშსწორების ანგარიში

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ლოგო

ავტომატურად გამოჩნდება არჩეული ბანკის ლოგო

საბანკო რეკვიზიტები

მითითებული ველიდან ხდება საბანკო რეკვიზიტების წაკითხვა საბეჭდი ფორმებისთვის
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy