საწყობი

Parent Previous Next


საწყობის მართვის მოდული ნებისმიერი სახის ორგანიზაციისა და საწარმოსთვის არის განკუთვნილი. მისი საშუალებით ხდება სისტემის მართვა და სრულდება ყველა ძირითადი ოპერაცია: საქონლის შესყიდვები და გაყიდვები, შიდა გადაზიდვები, აღრიცხვა, მიღება-გადაადგილება, ნაშთების კონტროლი, რეალიაზცია და იმპორტი. მოდული მოიცავს მთელ რიგ რეპორტებს შესაბამის საწყობებში საქონლის მოძრაობის შესახებ. ნებისმიერ ოპერაციაზე სასაქონლო ზედნადებების ატვირთვა (ჩამოტვირთვა) შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე ხორციელდება.


იმის მიუხედავად აქვს თუ არა კომპანიას ფილიალები, აღნიშნული მოდული უზრუნველყოფს სავაჭრო პროცესების აკუმულირებას ერთ სისტემაში, რაც ბიზნესის ეფექტურად მართვის მთავარი პირობაა. პროგრამასთან ინტეგრირებულია ყველა  მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა საწყობის მოხერხებული მუშაობისთვის.


http://infinati.ge/Content/WebHelp/index.html?Start_Wearhouse.html


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation