ინტეგრაცია

Parent Previous Next


სერვისის მისამართი:


http://services.infinati.ge/infapi/api.ashx?

მოცემული მისამართი გამოიყენება INFINATI - ის სატესტო სერვერთან დასაკავშირებლად
სერვისის გადმოსაწერად მიყევით ბმულს:


http://www.infinati.ge/content/INFINATI.API.rar


და გამართეთ IIS სერვერზე.
კონფიგურაცია


უნდა დაკონფიგურირდეს ტეგი MainConnectionString

               

Data Source

სერვერის მისამართი

Initial Catalog

მონაცემთა ბაზის სახელი

User ID

მომხმარებლის სახელი (MS SQL SERVER - ზე უნდა იყოს რეგისტრირებული)

Password

მომხმარებლის პაროლი


სერვისის გასატესტად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული ბმული

http://your_service_address/infapi/api.ashx

შედეგად უნდა მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია json ფორმატით


{

"Successed":true,

"Message":"",

"Result":        [{

"ServerTime":"2023-04-19 18:18:55",

"ConnectionString":"Data Source=midia.abs.ge,6789; Initial Catalog=INF_DEMO; User ID=InfinatiApiUser"

}]

}
საქონლის ნუსხა

       http://your_service_address/api.ashx?p=1068,o=GoodsID

       o = GoodsID - საქონლის ID, რომელი საქონლის წაკითხვაც გვსურს, თუ არ გადაეცემა წაიკითხავს ყველა საქონელს


საწყობების ნუსხა

       http://your_service_address/api.ashx?p=1091&o=StockID

       o = StockID - საწყობის ID, რომელი საწყობის წაკითხვაც გვსურს, თუ არ გადაეცემა წაიკითხავს ყველა საწყობს


საწყობის ნაშთები

       http://your_service_address/api.ashx?p=1801&o=StockID

       o = StockID - საწყობის ID, რომელი საწყობის ნაშთების წაკითხვაც გვსურს
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly create a professional-quality documentation website with HelpNDoc